Visar 1 - 20 of 22
6DKK22104 Djedda Vaas Dots Gold Ø28 H39 cm
6DKK22105 Djedda Vaas Dots Gold Ø35,5 H49 cm
6DKK22163 Djedda Vaas Dots Shiny Bronze Ø28 H39 cm
6DKK22164 Djedda Vaas Dots Shiny Bronze Ø35,5 H49 cm
6PTR67278 Joah Jug Oasis Ø18 H30 cm
6DKK00259 Raspberry Vase Black Ø24 H24 cm
6DKK00260 Raspberry Vase Black Ø30 H30 cm
6DKK00261 Raspberry Vase Black Ø37 H37 cm
6DKK00265 Raspberry Vase Bordeaux Ø24 H24 cm
6DKK00266 Raspberry Vase Bordeaux Ø30 H30 cm
6DKK00267 Raspberry Vase Bordeaux Ø37 H37 cm
6DKK00193 Raspberry Vase Gold Ø24 H24 cm
6DKK00194 Raspberry Vase Gold Ø30 H30 cm
6DKK00195 Raspberry Vase Gold Ø37 H37 cm
6DKK00253 Raspberry Vase Red Ø24 H24 cm
6DKK00254 Raspberry Vase Red Ø30 H30 cm
6DKK00255 Raspberry Vase Red Ø37 H37 cm
6DKK03547 Tirana Light Green Vase Ø20 H26 cm
6DKK03548 Tirana Light Green Vase Ø22 H30 cm
6DKK03507 Tirana Old Pink Vase Ø20 H26 cm